Lính Ukraine đoàn tụ gia đình ở Kherson  Lính Ukraine đoàn tụ gia đình ở Kherson

Video: BBC

àyđoàntụở